REGULAMIN

§ 1. Szkolenia

1. Organizatorem kursów, warsztatów, sesji indywidualnych i programów rozwojowych Akademii Mindful Living, zwanych dalej Szkoleniami, jest firma ChangeLab z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru CEIDG, nr NIP: 9521697273, nr REGON: 365184856, zwana dalej Organizatorem.
2. Oferta szkoleń organizowanych przez Organizatora dostępna jest na stronie internetowej www.mindfulliving.pl. Tematyka danego szkolenia, osoby prowadzące, czas i miejsce odbycia szkolenia oraz cena za szkolenie wskazane są w programie danego szkolenia.
3. Liczba uczestników szkolenia może być przez Organizatora ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje wówczas kolejność zgłoszeń.

§ 2. Prawa i obowiązki stron

1. Uczestnikami szkoleń mogą być jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Umowa o udział w szkoleniu zawierana jest poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.mindfulliving.pl, dotyczącego wybranego szkolenia lub poprzez zgłoszenie mailowe wysłane na adres kontakt@mindfulliving.pl oraz po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
3. Uczestnik ma obowiązek uiszczenia całości opłaty za szkolenie najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, przelewem na rachunek bankowy Organizatora: 26 1140 2004 0000 3402 7641 9629 prowadzony w banku mBank. W przypadku nieuiszczenia opłaty w całości w tym terminie Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników szkolenia.
4. Uczestnicy szkoleń podlegają postanowieniom Regulaminu. Dokonując zgłoszenia wzięcia udziału w szkoleniu, uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na brzmienie Regulaminu oraz akceptuje warunki zawarte w programie danego szkolenia.
5. Uczestnik będący konsumentem może zrezygnować z udziału w szkoleniu, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje po rozpoczęciu szkolenia, o ile uczestnik został uprzednio o tym fakcie poinformowany i wyraził na to zgodę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w każdy sposób zapewniający Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności, uczestnik może wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@mindfulliving.pl. Oświadczenie może być także złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
6. Bez uszczerbku dla powyższego, każdy uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu w nie później niż na 14 dni przed datą szkolenia. Rezygnację należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@mindfulliving.pl.
7. W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwróci uczestnikowi w całości uiszczoną opłatę za szkolenie. Zwrot opłaty nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu, w jaki uczestnik uiścił opłatę.
8. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 14 dni przed jego datą lub nie wzięcia udziału w szkoleniu Organizator nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty za to szkolenie. Jeżeli uczestnik dokonał przedpłaty w formie zaliczki, w przypadku rezygnacji ze szkolenia zaliczka taka nie zostanie zwrócona.
9. Organizator zapewnia miejsce odbycia szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania na czas szkolenia.
10. Wszelkie materiały prezentowane podczas szkoleń i przekazane uczestnikom podlegają ochronie na podstawie odpowiednich przepisów prawa autorskiego i własności intelektualnej. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i/lub miejsca odbycia danego szkolenia i/lub jego odwołania, w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi winy, takich jak choroba wykładowcy, zdarzenie natury siły wyższej, lub gdy udział w szkoleniu zgłosi zbyt mała liczba osób, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników. W przypadku zmiany terminu, w którym odbyć ma się szkolenie, uczestnikom tego szkolenia przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, w drodze oświadczenia złożonego pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@mindfulliving.pl. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przez uczestnika, bądź odwołania danego szkolenia, Organizator zwróci całość uiszczonych przez niego opłat za szkolenie. Zwrot opłat nastąpi w ciągu 14 dni w tej samej formie, w jakiej uczestnik uiścił opłatę.

§ 3. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące szkoleń mogą być zgłaszane przez uczestników osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mindfulliving.pl w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.

§ 4. Dane osobowe

1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora będącego jednocześnie Administratorem tych danych tj. firmę ChangeLab Dariusz Mazurek z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługującym podmiotom danych określone zostały w Polityce Prywatności Akademii Mindful Living.
2. Klient (uczestnik szkolenia lub prenumerator newslettera Akademii Mindful Living) oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi klienta, a także że są to dane prawdziwe i aktualne. 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.mindfulliving.pl, do pobrania i zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika. Regulamin można również otrzymać drogą mailową wysyłając pisemne zapytanie na adres mailowy Organizatora kontakt@mindfulliving.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. Publikacja nowej wersji Regulaminu nastąpi każdorazowo poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.mindfulliving.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie udostępnienia ich na stronie internetowej www.mindfulliving.pl. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zgłoszenia udziału w szkoleniach, dokonane przed wejściem w życie tych zmian.


Copyright © 2020 Akademia Mindful Living. All rights reserved.

Tags

Mindfulnesskurs mindfulness,  kurs uważności,  kurs MBSR,  mindfulness warszawa,  medytacjacoachingzarządzanie stresem,  redukcja stresumindfulness coaching,  life coachingbusiness coaching  rozwój osobistymindfulness warsztatymbsr,  mindfulness szkolenia,  Jon Kabat-Zinn,  zdrowiecoaching zdrowia,  coaching sylwetki,  coaching kariery,  coaching związków,  coaching relacji,  executive coaching,  leadership coaching,  change management,  zarządzanie zmianąszkolenia biznesowe,  szkolenia dla firm,  joga,  dietaodchudzaniezaburzenia wagimedycyna holistycznamedycyna naturalnaterapia naturalnakurs mindfulness warszawatrening mindfulness, trening mindfulness warszawamindfulness w biznesiemindfulness dla firmmindfulness online,